"; // MAIN TABLE 1st ROW print ""; print "
"; left_menu(); print ""; print " "; print ""; ?> start(); ?>
¸ÁªÀiÁ£Àå vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ
 


¸ÁªÀiÁ£Àå vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ   $alist) { $ail_list[$key]=utf8_encode($alist); } //The One inside is ---SELECT--- actually $curform->displayselect('kan_ail_id',$ail_list,$row->kan_ail_id,'','','--- DAiÀÄÄÝPÉƽî (¸É¯ÉPïÖ) ---','','style="font-family:BRH KANNADA;font-size:14pt"'); $curform->displaysubmit("GO","button"); ?>  

F CAvÀgï eÁ®zÀ°è VqÀªÀÄÆ°PÉUÀ¼À ¥ÀnÖ, ¸À¸Àå ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ £ÉZÀÑvÀPÀÌAvÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ §¼ÀPÉÄAzÀ ¥ÁæævÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå ¥Á®£ÉUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. F CAvÀgï eÁ® ¸ÁzsÁgÀtªÁzÀ zÉúÁ®¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß, EvÀgÀ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄ®¨sÀªÁV gÉÆÃUÀ ¤tðĸÀĪÀAvÀºÀ PÁįÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÉ ¤ªÁj¸À®Ä ªÀiÁ»w PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£Éß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¢üÃWÀðªÁzÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝñÀ ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¤ªÁj¸À¯ÁVzÉ.

F CAvÀgï eÁ®zÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀåPÉƼÀUÉÆAqÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£À UÀÄA¥ÀÅUÀ¼ÁV ªÀUÀð¥Àr¸À¯ÁVzÉ. :
 

ªÀÄPÀ̼À DgÉÆÃUÀå
¹ÛçÃAiÀÄgÀ DgÉÆÃUÀå
ªÀÈzsÀgÀ DgÉÊPÉ
ªÀÄzsÀĪÉĺÀzÀ DgÉÊPÉ
¦vÀÛd£ÀPÁAUÀzÀ ¥ÉÆõÀu
ZÀªÀÄðzÀ DgÉÊPÉ