1) { return $dtary[2]."-".$dtary[1]."-".$dtary[0]; } else { return($date); } } function format_date_db1($date) { $dtary = explode("-",$date); if (count($dtary)>0) { return $dtary[2]."-".$dtary[1]."-".$dtary[0]; } else { return($date); } } ?> Home Remedies "; function display_top() { print " "; print " "; print " "; print ""; print ""; print "
"; //table for top flash file print " "; print " "; print " "; print " "; print " "; print "
"; print " "; print " "; print "
"; // table for green line print " "; print " "; print " "; print " "; print " "; print " "; print " "; print "
"; // language option print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print "
View : "; //print "Kannada | "; //For English //print " PÀ£ÀßqÀ | "; print "English |"; //For Kannada print " |"; //For Malayalam print " |"; //For Tamil print " |"; //For Hindi print " |"; //For Marathi print " |"; //For Bengali print " |"; /* //For bengali print " |"; */ $filename=$_ENV[windir]."\\fonts\\brhknd.ttf"; //print $filename; if(!file_exists($filename)) print " Download fonts"; print "
"; } function display_left() { // table for flash file on the left print " "; print " "; print " "; } function left_menu() { print "
"; print " "; print " "; print " "; print " "; print "

"; } function display_footer() { //For Displaying Acknowledgement echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo "

Acknowledgement | Disclaimer

"; //End of Acknowledgement print ""; print ""; print ""; print ""; print "
 
"; print ""; } function display_copyrights() { //print "
"; print " "; print " "; print " "; print " "; print "
"; } // for CMS function display_cms_menu() { print " "; print " "; print " "; print " "; } function display_disclaimer() { print "
"; //print "Plants | "; print "Ailments | "; print "Recipes | "; print "Recipe - Plants | "; print "Package | "; print "Package - Plants | "; print "Home"; print "
"; print " "; print " "; print " "; print " "; print " "; print "
 
"; print "
ÌuÉzÉåwÉ xÉÔcÉlÉÉ
"; ?> GB oçBöT± ôaI³iç oíP±cç K²açèd ôK²çc èP±èK²×oöK²³f èfK²¤ c³i | ièa Açdcç³f höc Açdcç³f ô³fçõM³f M¡é³fY²ç³f èfn³i èf¿aëhçŒ oüm³i ZçöK² Y²çpök AfmÅB ôK²çc ôiçMÅY²çdÆç› èP±èK²×oöK²³f oèpY² d³fçhmá AçfmÅK² |
"; print "
 
"; }