View : English | | | | | | | Download fonts


¸ÀA¥ÀQð¹
 

vÉÆlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w

UÀuÉ±ï ¨Á§Ä
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À C¢üPÁj
ganesh.babu@frlht.org
Ph: +91 80 28568000

OµÀzsÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀiÁ»w

qÀ: f. f. UÀAUÁzsÀgÀ£ï
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ
vaidya.ganga@frlht.org
Ph: +91 80 28568000

ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁ»w §UÉÎ/¸ÀA¥ÀQð¹ FRLHT

Ms. Suma TS
Program Officer
J¥sóï Dgï J¯ï ºÉZï n
£ÀA 74/2, dgÁPÀ§AzÉ PÁªÀ¯ï,
CAZÉ DvÀÄÛgÀÄ, AiÀÄ®ºÀAPÀ ªÀiÁUÀð,
¨ÉÃAUÀ¼ÀÄgÀÄ - 560 064.
¥sóÉÇãï +91 80 2856 8000
¥sóÁåPïì : +91 80 2856 5873
E-Mail :info@frlht.org