"; // MAIN TABLE 1st ROW print ""; print "
"; left_menu(); print ""; print " "; print ""; ?>
AhïY² Mïp fçèT±K²ç
  start(); //PLANTS DROP DOWN $plants=array(); $sqlPlantsExtract="SELECT * FROM ben_botmast WHERE stand>=4 ORDER BY genus"; $rsPlantsExtract=mysql_query($sqlPlantsExtract); while($Arr=mysql_fetch_array($rsPlantsExtract)) { if($Arr['wild']=='Y') { $Gen=unserialize(stripslashes($Arr['genus'])); $Spe=unserialize(stripslashes($Arr['species'])); $plants[$Arr['plant_id']]=$Gen[1]." ".$Spe[1]; } else { $plants[$Arr['plant_id']]=$Arr['genus']." ".$Arr['species']; } } mysql_free_result($rsPlantsExtract); foreach($plants as $key=>$pl) { $OldVal=utf8_encode($pl); $Val=utf8_encode($pl); foreach($SubstitutionArray as $subkey=>$subval) { $Val=str_replace($subkey, $subval, $Val); } $plants[$key]=$Val; } //print "
"; $curform->displayselect('plant_id',$plants,'','','','--- dQ²¿a K²³fµc ---','','style="font-family:BRH Bengali; font-size:12pt"'); //print ""; $curform->displaysubmit("GO","button",'document.form1.submit(ail_id.value)'); ?>

GK²èT± fcådèY² fçQë²c AZfç
fcådèY²³f oàdíXá Y²çèkK²ç ôaLöY² GLçöc èt²K² K²³f¶c.

AhïY² fç´V²é³f fçMçc AcëõdƳfXç ôc³i Açhçöa³f AèY²dÆçP±éc èc³fçh³i d³fàd³fç óZöK² | Açhçöa³f dífáR fpí dÆRÛh bö³f ècöRöa³f Réfc D×oMá K²ö³föQ²c Dpçöa³f dçè³fdèmÂáöK²³f MçQ²-MçQ²çèkoK²ök³f Abųic K²ö³f Gfü Y²çöa³f JnbMëX AöcÂnX K²ö³f Açdcç³f øacè¿ac Réföc³f oÂçå¾Å³fv²ç K²ö³f | Açh³fç AçR Dpçöa³f GB dÆçP±éc oçhëèpK² ‚²çöc³f oŠçèbK²ç³fé | ôamfÅçèd Açhçöa³f RcMX AçR Rçöc 7500-G³f AèbK² fcådèY²³f JnèbMíX içpç ç³fç ô³fçMdÆèY²ö³fçb Gfü fÅçèbfïö¿a³f èc³fçh³i o¡f | hçŒ Açhçöa³f GT±ç ôP±cfç³f Aõdv²ç Gfü ôoB fïpaèg²içöc ôiçM ôaI³iç³f içpçöY² GB ‚²çcg²ç—²ç³f g²çèfdÆRöÛh³f pçöY² Yë²ök ôaI³iç iç³i | G³f RcÅ a³fK²ç³f ôg²nöRûnbé³f oçõZ Açhçöa³f Aèf³fY² f™²c | GB d³fàd³fç èRfÛ½ ³fçLfç³f Gfü ôoB óZöK² kçg²çècÂY² pfç³f G³f ôP±ö³i DŠh dÛ¾ç Aç³f K²é p'ôY² dçö³f ôi Açh³fç GB MçQ²MçQ²çèköa³f ècöRöa³f Mïöp Açèc³iç Y²çpçöa³f oçõZ oàdKá² å¾çdc K²è³f !

AhïY² MïpfçèT±K²ç³f MçQ²|

AhïY² MïpfçèT±K²ç³f MçQ² K²çiáÅŒºöh³f fcådèY² dÆRçèY²öa³f ôo Aƒ²ök³f ôamR pöY² pöf | Iöa³f P±³ic K²³föY² pöf oiöYÁ², Iöa³f MëX, ômçg²cé³iY²ç, opR kçkcv²hY²ç, opöRçdöiçèMY²ç, oë³fv²ç Gfü e²ökç×dçav²hY²ç höc ô³fõL | Iöa³f kçMöf cç èfå½ïY² Rç³iMç, AZP± I³fç fç´V²é³f ôK²çöc-ôK²çöc Q²è´V²ö³i ôaöf ècöRöa³f Aç³iëfbáK² MëX, ³fO± Gfü oëM™² | èK²Që² MçQ²MçQ²çèk pöY² dçö³f ôP±cç fçpç³fé MçQ² iç³fç AçõM óZöK²B DÐRÃk K²ö³f ô³fõLöQ² ôfm K²ö³iK²èT± MïpfçMçc | GB K²çiáÅŒºh ç³fç Iöa³f mëbëhçŒ dÆçZèhK² oçå¾Å³fv²ç³f ódè³fõdÆèv²öY² ³fçLç pöÎQ² |

AhïY² MïpfçèT±K²ç K²çiáÅŒºh

AhïY² MïpfçTêK²ç³i ZçK²ç a³fK²ç³f cçcçèfb dÅçöK²R içpç dè³fK²è¤Y² fç´V²éöY² å¾çcdÆç蛳f K²Zç höc ô³fõL | GB ècöfaöc AçöQ² dÅçöK²öR³f GK²èT± Daçp³fX iç èK²cç GB mpö³f³f RcÅ AcëKë²k | Y²Zçèd, dÆöY²ÅK² mp³f/DdcM³f/fÉK²-G³f DèP±Y² ècöRöa³f ôanR dÆRçèY² P±³ic K²³fç |

- hík dÅçöK²R - 7èT± dÆRçèY²³f ôoT±

- DšY² dÅçöK²R - 14èT± dÆRçèY²³f ôoT±

- oàdíXá dÅçöK²R - 21èT± dÆRçèY²³f ôoT±

Acë¨çöc³f RcÅI ohg²çöf fÅçdK² dÅçöK²R èfK²èoY² K²³fç AçfmÅK² | 

GB AhïY² MïpfçèT±K²ç Gfü AhïY² Acë¨çcfçèT±K²ç dÅçöK²RMëèk cMcÅhíökųf ôhç´V²K² içöY² AçöQ² MçQ²MçQ²çèk³f dÅçöK²RMëèk Gfü Y²çpçöa³f ³fv²cçöfv²X ³féèY² dè³fP±ç³iK² GK²èT± o³iüoàdíXá fÅfpç³fdëèå½K²ç |

BÎQë²K² MÆçpK²öa³f AcëõdÆè³fY² K²³fç pöÎQ² fcådèY² DdöiçM èmv²çK²iáÅŒºöh ècöRöa³f d…²éKï²Y² K²³föY² | Açdcçöa³f mpö³f GB K²çiáÅŒºhMëèk FRLHT K²Åçàdçöo o›çpçöÛ½ Açö³içèRY² K²³fç p³i |

'AhïY² MïpfçèT±K²ç' dÅçöK²RMëèk ècöR³f mpö³f èK²g²çöf èK²cöfc ?

BèÜoY² dÅçöK²R o³fço³fég²çöf FRLHT K²Åçàdçöo AhïY² cçoáçè³f óZöK² Q²ç´V²öaI³iç híkÅ Œº³i K²³föY² dçö³fc | GQ²ç´V²ç, GB dÅçöK²RMëèk mpö³f³f ôiçMÅ dè³föfnX ôK²¿aÆöY² dçI³iç içöf; GB ôK²¿aÆMëèk³f cçh oh³i-oh³i èf‚²çèdY² K²³fç pöf |

MÆçpK² pI³iç³f AcçcÅ kçg².

Açdcç³f mpö³f³f AhïY² MïpfçèT±K²ç K²çiáÅŒºöh³f MÆçpK²Y²ç AçdcçöK² ôaöf AccÅ AhïY² dè³ffçö³f oaoÅY²ç³f AèbK²ç³f Gfü AcçcÅ oëèfõb : FRLHTèt²ècöK² Kë²mk øfaÅ ç³fç 1èT± èfcçhëökųf ôP±K²-Açd Gfü FRLHT dÆK²çmcç I D×dçöa 10% Q²ç´V² |