View : English | | | | | | | Download fonts
 
 AHG èfömn ódöK²R
èmmë oÂçå¾Å
cç³fé oÂçå¾Å
fçbáöK²Å iYÁ²
hbëöhp iYÁ²
 méNÆ AçoöQ² !!
iKï²Y²/fapRh
YòöK²³f iYÁ²


dè³ffçö³f³f dÆçZèhK² oçå¾Å³fv²ç dÆö³içRc-G³f RcÅ GK²èT± Nö³fç³iç fçMçc içpçöY² AçöQ² AçfmÅK² dè³fY²Û»-èfèm§ ôg²nR dÆRçèY²...
                                    ...Açö³fç d´Vë²cGB dÅçöK²öRèT±öY² AçöQ² Jnb I dëè§ ohècÂY² ôv²Œèfèm§ 40-èT± Jnb fcådèY² Gfü K²ö³iK²èT± ômçg²cé³i ôg²nR fëèT± |
             
                ...Açö³fç d´Vë²c


g²ç³fY²föná JnbfcådèY² dç³fàdè³fK²³fµõd fç´V²é³f fçMçöc ô³fçdc K²³fç pö³i ZçK²Y² | GB fcådèY²oK²k dÆö³içRchY² dÆg²çfdícág²çöf fÅfpïY² pY² oÂ-DdP±çö³f Gfü dÆçZèhK² oÂçå¾Å³fv²ç ôpYë² |

 


Açèh ièa IRc K²hçfç³f RcÅ ôkfë I hbë LçB, Y²çpök èK² Açhç³f øffçèpK² Réföc ôK²çc dÆg²çf d´V²öf?

 

Açdcç³f oÂçå¾Å ohoÅç³f ohçbçc dçc..

Açdcç³f m³féö³f³f bçY² èP±cëc ècöR³f oÂçå¾Åèå¾èY² g²çökç fíS±öY² Gfü Açdcç³f dÆKï²èY²³f oçõZ èhèkö³i ècfáçP±c K²³f¶c GK²èT± Ddi늺 Réfcúmké
      
    Açdcç³f dÆKï²èY²³f ohév²ç K²³fµc..

Acknowledgement | Disclaimer