"; // MAIN TABLE 1st ROW print ""; print "
"; left_menu(); print ""; print " "; print ""; ?> start(); ?>
AÉqÉ ÌoÉqÉÉËUrÉÉð
 


AÉqÉ ÌoÉqÉÉËUrÉÉð  $alist) { $ail_list[$key]=utf8_encode($alist); } //The One inside is ---SELECT--- actually $curform->displayselect('hin_ail_id',$ail_list,$row->mar_ail_id,'','','--- UÉåaÉ cÉÑlÉåÇ ---','','style="font-family:BRH Devanagari;font-size:12pt"'); $curform->displaysubmit("GO","button"); ?>  

rÉWû uÉæoÉxÉÉCOû MüD mÉëMüÉU MüÐ xÉÉkÉÉUhÉ oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ Måü CsÉÉeÉ qÉåÇ EmrÉÉåaÉ AÉlÉå uÉÉsÉå mÉåQ-mÉÉækÉå AÉæU xÉUsÉ EmÉÉrÉÉåaÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ eÉÉlÉMüÉUÏ SåiÉÉ Wæû| ÎeÉlÉ oÉqÉÉËUrÉÉåÇ MüÉ CxÉ uÉæoÉxÉÉCOû qÉåÇ EssÉåZÉ iÉjÉÉ ÌuÉuÉUhÉ ÌSrÉÉ aÉrÉÉ Wæû, uÉå ÍxÉTïü NûÉåOûÏ oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ iÉMü WûÏ xÉÏÍqÉiÉ WæÇû, ÎeÉlÉMüÉ AÉxÉÉlÉÏ xÉå xuÉrÉÇ CsÉÉeÉ ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMåü| oÉQÏ iÉjÉÉ aÉÇpÉÏU oÉÏqÉÉËUrÉÉð ÎeÉlMåü ÍsÉrÉå QûÉYOèU MüÐ UÉrÉ-mÉUÉqÉzÉï eÉÃËU WæÇû, ElMüÉ EssÉåZÉ CxÉ uÉæoÉxÉÉCOû qÉåÇ lÉWûÏ Wæû| oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ MüÉ EssÉåZÉ ÌlÉqlÉÎZÉiÉ pÉÉaÉÉåÇ qÉåÇ oÉÉðOûûMüU ÌMürÉÉ aÉrÉÉ Wæû. :
 

oÉÉsÉ xuÉÉxjÉrÉ
lÉÉUÏ xuÉÉqjrÉ
uÉ×® xuÉÉxjÉrÉ
QûÉrÉÌoÉOûÏeÉ
aÉÑSÉï/AmÉÉcÉlÉ
cÉqÉï SåZÉpÉÉsÉ