View : English | | | | | | | Download fonts


AÉqÉ ÌoÉqÉÉËUrÉÉð
 


AÉqÉ ÌoÉqÉÉËUrÉÉð   

rÉWû uÉæoÉxÉÉCOû MüD mÉëMüÉU MüÐ xÉÉkÉÉUhÉ oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ Måü CsÉÉeÉ qÉåÇ EmrÉÉåaÉ AÉlÉå uÉÉsÉå mÉåQ-mÉÉækÉå AÉæU xÉUsÉ EmÉÉrÉÉåaÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ eÉÉlÉMüÉUÏ SåiÉÉ Wæû| ÎeÉlÉ oÉqÉÉËUrÉÉåÇ MüÉ CxÉ uÉæoÉxÉÉCOû qÉåÇ EssÉåZÉ iÉjÉÉ ÌuÉuÉUhÉ ÌSrÉÉ aÉrÉÉ Wæû, uÉå ÍxÉTïü NûÉåOûÏ oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ iÉMü WûÏ xÉÏÍqÉiÉ WæÇû, ÎeÉlÉMüÉ AÉxÉÉlÉÏ xÉå xuÉrÉÇ CsÉÉeÉ ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMåü| oÉQÏ iÉjÉÉ aÉÇpÉÏU oÉÏqÉÉËUrÉÉð ÎeÉlMåü ÍsÉrÉå QûÉYOèU MüÐ UÉrÉ-mÉUÉqÉzÉï eÉÃËU WæÇû, ElMüÉ EssÉåZÉ CxÉ uÉæoÉxÉÉCOû qÉåÇ lÉWûÏ Wæû| oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ MüÉ EssÉåZÉ ÌlÉqlÉÎZÉiÉ pÉÉaÉÉåÇ qÉåÇ oÉÉðOûûMüU ÌMürÉÉ aÉrÉÉ Wæû. :
 

oÉÉsÉ xuÉÉxjÉrÉ
lÉÉUÏ xuÉÉqjrÉ
uÉ×® xuÉÉxjÉrÉ
QûÉrÉÌoÉOûÏeÉ
aÉÑSÉï/AmÉÉcÉlÉ
cÉqÉï SåZÉpÉÉsÉ