"; // MAIN TABLE 1st ROW print ""; print "
"; left_menu(); print ""; print " "; print ""; ?>
Ai£Z§ Mxªty¥KxbõxdI
  start(); //PLANTS DROP DOWN $plants=array(); $sqlPlantsExtract="SELECT * FROM mal_botmast WHERE stand>=4 ORDER BY genus"; $rsPlantsExtract=mysql_query($sqlPlantsExtract); while($Arr=mysql_fetch_array($rsPlantsExtract)) { if($Arr['wild']=='Y') { $Gen=unserialize(stripslashes($Arr['genus'])); $Spe=unserialize(stripslashes($Arr['species'])); $plants[$Arr['plant_id']]=$Gen[1]." ".$Spe[1]; } else { $plants[$Arr['plant_id']]=$Arr['genus']." ".$Arr['species']; } } mysql_free_result($rsPlantsExtract); foreach($plants as $key=>$pl) { $plants[$key]=utf8_encode($pl); } //print "
"; $curform->displayselect('plant_id',$plants,'','','','--- Zykj¡K ---','','style="font-family:Brh Malayalam; font-size:12pt"'); //print ""; $curform->displaysubmit("GO","button",'document.form1.submit(ail_id.value)'); ?>

H¦rcssõµ¬ Cpy¤U Zykj¡K
H¦rcssõµn¡¤U pypkµ¬

hxkZÀy¤m ekÌkxMZ PyKyÄx söÌbxjµny« dy˧ öe¥Pxbdi¬¤¯x½ZxY§ Ai£Z§ Mxªty¥KxbõxdI FË BqjI. dÏ¡¤U e¢ªpyKk¡¤U FöZ¥jx Zmi¡lK¬ KxmxKxmµny« Apª¯¡P¡l÷¡i¡× ssõµ¤n¯¡ly¶§ dUÀyj eVdµn¡¤U fmixjxY§ ¤PUyKn¡¤U H¦rci¢mõ¤À¯¡ly¡× Alyp¡K¬ di¡¯§ mhõixjZ§. C¦ Alyp¡K¤n Apª Zµn¡¤U KxmÀ§ dymdyË ¥kxMµ¬¯¡× PyKyÄxjxjy ekz±y¯¡Kj¡I ¤Pjë¡. dÏ¡¤U i¡©Zmi¡l¯xª K¤½Àyj C¦ py¹xdsÌÀy¤©÷ CˤÀ DUiK¬ dÏnxY§. C˧, dÏ¡¤U kxRõ¤À Rdµ¬¯§, emZkI ¥kxMµ¯§ ekytxkixj GZx½§ 75000 CdI ssõpªMµn¡¤U H¦rci¢mõ¤À¯¡ly¶§ AlyjxI. CˤÀ Zmi¡ljy¤m AIMµnxj dxI ¤P¥Ð½ZyöZixöZI - C¦ dx¼lyp¡Kn¡¤U q°y¤j Zyky¶lyj¡K, HeðI, C¦ py¹xdsÌÀy¤d pk¡I Zmi¡lK¬¯§ ¤¤Kixl¡K. py¹xdÀy¤©÷ C¦ sÌÀy¤d KxÀ¡s¢±y¯xd¡I C¦ exkÌkõsûÀ¡ixjy Hk¡ ¤¤RpgÊI e¡mªÀy¥eðxkxd¡I AZy¤©÷ öe¥jxRdI FË¡I mhy¯xd¡i¡× Gl÷p¡I Fn¡eðpoyj¡I di¡¯¡i¡Ëy«À¤Ëj¡½§ - C¦ H¦rcssõµ¤n dÏ¡¤U pz¼¡pneðy«À¤Ë p¶¡eyUyeðy¯¡K.

Ai£Z§ Mxªty¥KxbõxdÀyd§ ¥p½ ¤PUyK¬

dÏ¡¤U öe¥bqÀ¡Z¤Ë s¡mhixj ¤PUyKnxY§ Gl÷p¡I Ad¡¥jxRõI. ¤PUyKn¡¤U H¦rci¢mõI, Am´xki¢mõI, pnªÀxd¡I ekyexmy¯xd¡i¡× s¦KkõI, De¥jxMy¯xd¡× Fn¡eðI, s¡k±yZZûI Z¡Uµy em Kxkõµn¡I KY¯y¤mU¡À¡¤Kx½¡¥pYI Cp¤j Zyk¤»U¡¥¯½Z§. pnkx© cxkxnI ÓmI ¥p½xÀZ¡I pz¼¡pneðyd§ tkyZxhj¡I ¥qxhj¡¥iK¡ËZkI ¤PUyK¤n Zyk¤»U¡¯¡ËZxY§ DÀiI. C¯¢¼Ày« Pym¤Zx¤¯ Am´xk¤PUyK¤nË dymjy« di¡¯§ s¡ekyPyZp¡ixjyky¯xI. Pym¥eðx Ap¤jx¤¯ dÏ¡¤U pz¼¡pneðy« i¡¥ÌZ¤Ë pnk¡Ëpj¡ixKxI. C¦ ¤PUyK¤nj¡I PyKyÄxkIM¤À Apj¡¤U öexcxdõ¤Àj¡I Ai£Z§ Mxªty¥KxbõxdI FË BqjÀym¢¤U ekyPj¤eðU¡À¡KjxYypy¤U.

Ai£Z§ Mxªty¥KxbõxdeÆZy

Hx¥kx pz¼yd¡I pz¼¡pneðyd¡I Ad¡¥jxRõixj ex¥¯R¡KnxY§ Ai£Z§ Mxªty¥KxbõxdÀy« ¥p½Z§. Cpy¤U ApZkyeðy¯¡ËZ§ öecxdixj¡I gxIMn¢ª dMkÀyd§ Ad¡¥jxRõixj Hk¡ ex¥¯RxY§. Hx¥kx e¼Yp¡I ApyU¤À ¤¤RpsxtPkõÀydd¡sky¶ ¤PUyKn¢¤U ex¥¯R¡KnxY§ Zyk¤»U¡¥¯½Z§.

- AUyÓxd ex¥¯R§

- AWûx©s§W§ ex¥¯R§

- sÌ¢ªY ex¥¯R§

pzU¡Kny¤mË¥ex¤m Óxedµ¯¡I CZ¡¥ex¤mj¡× siöMixj ex¥¯R¡K¬ k¢e¤eðU¡Àxp¡Ë¥Zj¡×¢.  

CÀkI Ai£Z§ Mxªty¥Kxbõxdex¥¯R¡KnUµ¡Ë Kyl÷¡K¥nx¥kxËyd¡I dxiixöZixj pym¥j D½xp¢. C¦ Kyl÷y« ¤PUy ex¥¯R¡I De¥jxMkzZyjUµ¡Ë mN¡¥mLj¡i¡½xp¡I.

C¦ eÆZyjy« ZxZ§ekõi¡×pª¯§ CZyd¡× ekyqzmdekyexUyjym¡I e¤´U¡¯xp¡ËZxY§. gxIMn¢ª dMkpxsyKn¯xjy CÀkI ekyqzmdekyexUy Ff§ Bª F« F¶§ Uy KõxÌsþy« dUÀ¡I.

Ai£Z§ Mxªty¥Kxbõxdex¥¯R¡K¬ gxIMn¢ky« Fpy¤U mhy¯¡I?

Ai£Z§ Mxªty¥Kxbõxdex¥¯R¡Kny« ZxZ§ekõi¡×pª¯§ Ff§ Bª F« F¶§§ Uy KõxÌsþy¤m doþlyjy« dy˧ AZ§ K¡l»pymj§¯§ mhy¯¡I. dMkÀy¤m pypyc pyZkY§ GR©syK¬ i¡LxÇykp¡I C¦ ex¥¯R¡K¬ mhõix¯¡ËZxY§. AÀkI GR©syK¤n¯¡ly¶§ sijxsijI Alyjyeð¡d«K¡ËZxY§.

Ai£Z§ Mxªty¥Kxbõxdex¥¯R¡Kn¡¤U eZyp¡ M¡Y¥hx°x¯nxjx« Pym öe¥jxRdµn¡i¡½§. gxIMø¢ky« Zxisy¯¡Ë CÀkI M¡Y¥hx°xpyd¡I K¡U¡IgÀyd¡I Ff§ Bª F« FP§ Uyjy¤m iyK ¤¤pbõÍxª dUÀ¡Ë ¤¤pbõeky¥qxcd ZyK¡I s¦Rdõixjy mhy¯¡I. K¢Ux¤Z, Ff§ Bª F« FP§ Uyj¡¤U öesyÆzKkYµ¬ 10% pym¯yoypy« mhy¯¡Kj¡I ¤PСI.