"; print ""; print "
"; left_menu(); print ""; print " "; print ""; $pack_name = fetch_me("tam_package","pack_name","tam_pack_id",$_GET['pack_id']); // SUB-TABLE FOR PACKAGES IMAGE AND HEADING print ""; print " "; //package image $PictureListArray=Array(1=>'child_health', 'women_health', 'p_icon_liver', 'old_age_health', 'p_icon_diabetic'); $picId = (int)($_GET['pack_id']); print ""; print ""; print ""; $SubPackName=utf8_encode($pack_name); foreach($SubstitutionArray as $subkey=>$subval) { $SubPackName=str_replace($subkey, $subval, $SubPackName); } print " "; print ""; print ""; print " "; print ""; print ""; //package heading print " "; print ""; print ""; print ""; print "
"; print "
"; print "".$SubPackName."
 «õÕò Å£ðÎ ãÄ¢¨¸ò §¾¡ð¼ò¾¢ý ".$SubPackName." ¦¾¡ÌôÒ
"; //display text related to package if any $pack_text = fetch_me("tam_package","pack_text","tam_pack_id",$_GET['pack_id']); $SubPackText=utf8_encode($pack_text); foreach($SubstitutionArray as $subkey=>$subval) { $SubPackText=str_replace($subkey, $subval, $SubPackText); } if ($pack_text!="") { print ""; print ""; print ""; print ""; print "
".$SubPackText."
"; } print "
"; //SUB-TABLE FOR PACKAGE DATA print " "; print " "; //SPECIES print " "; //tamil NAMES print " "; //PARTS USED print ""; print " "; //PACKAGE DATA $q = "SELECT * FROM tam_pack_plant WHERE pack_id='".$_GET['pack_id']."' "; $r = mysql_query($q) or die(mysql_error()); while($o = mysql_fetch_object($r)) { $genus = fetch_me("tam_botmast","genus","plant_id",$o->plant_id); $species = fetch_me("tam_botmast","species","plant_id",$o->plant_id); $wild=fetch_me("tam_botmast","wild","plant_id",$o->plant_id); if($wild=='Y') { $AGenus=unserialize(stripslashes($genus)); $ASpecies=unserialize(stripslashes($species)); $genus=$AGenus[1]; $species=$ASpecies[1]; } $qLang="SELECT VERN_NAME FROM ver_names WHERE plant_id =".$o->plant_id." AND Lang_Tag='TAM'"; $res = mysql_query($qLang) or die(mysql_error()); print ""; //SPECIES $OldPlant=utf8_encode($genus." ".$species); $ShowPlantName=utf8_encode($genus." ".$species); foreach($SubstitutionArray as $subkey=>$subval) { $ShowPlantName=str_replace($subkey, $subval, $ShowPlantName); } print " "; //tamil NAME print " "; //PARTS USED $SubPlantPart=utf8_encode($o->plant_part); foreach($SubstitutionArray as $subkey=>$subval) { $SubPlantPart=str_replace($subkey, $subval, $SubPlantPart); } print ""; print " "; } print "
º¢üÈ¢Éõ ¾Á¢ú ¦ÀÂ÷ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ À¡¸í¸û:
".$ShowPlantName." "; while($oLang=mysql_fetch_object($res)) { $SubVernName=utf8_encode($oLang->VERN_NAME); foreach($SubstitutionArray as $subkey=>$subval) { $SubVernName=str_replace($subkey, $subval, $SubVernName); } print $SubVernName."
"; } print "
".$SubPlantPart."
"; print "
"; //display feature artilce if present // $art_file = fetch_me("tam_package","art_file","tam_pack_id",$_GET['pack_id']); // $filename = "../articles/".$art_file; $resultArtFile=mysql_query("SELECT * FROM tam_article WHERE Pack_id='".$_GET['pack_id']."'"); if(mysql_num_rows($resultArtFile)!=0) { print ""; $FirstTime=true; while($rsArticle=mysql_fetch_object($resultArtFile)) { print ""; $SubFeature=utf8_encode($rsArticle->Feature); foreach($SubstitutionArray as $subkey=>$subval) { $SubFeature=str_replace($subkey, $subval, $SubFeature); } if($FirstTime) { if(mysql_num_rows($resultArtFile)==1) $Features="ÀñÒ"; else $Features="ÀñÒ"; print ""; } else print ""; $FirstTime=false; print ""; } print "
$Features:   tam_art_id."\" class='boldlink'>".$SubFeature."  tam_art_id."\" class='boldlink'>".$SubFeature."
"; } print ""; print ""; print ""; //display copyrights display_copyrights(); ?>