View : English | | | | | | | Download fonts


bÉUåsÉÑ lÉÑxÉZÉå iÉjÉÉ ‘WûÉåqÉ WûoÉïsÉ aÉÉQèlÉï (bÉU – AÉÆaÉlÉ qÉåÇ eÉQûÏ oÉÔÌOûrÉÉð)
 

CxÉ uÉæoÉxÉÉCOû Måü oÉÉUå qÉåÇ

uÉæoÉxÉÉCOû MüÐ ÌuÉzÉåwÉiÉÉL mÉëM×üÌiÉMü iÉËUMåü xÉå CxÉ uÉæoÉxÉÉCOû MüÉ ÌlÉqÉÉïhÉ xuÉÉxjÉ eÉÏuÉlÉ iÉjÉÉ UWûlÉ xÉWûlÉ Måü ÍsÉrÉå ÌMürÉÉ aÉrÉÉ Wæ| xÉpÉÏ EmÉÉrÉ iÉjÉÉ mÉUÉqÉzÉï mÉëÉjÉÍqÉMü xuÉÉxjÉrÉ iÉjÉÉ EmÉcÉÉU MüÉå krÉÉlÉ qÉåÇ UZÉMüU ÌSrÉå aÉrÉå WæÇû|

CxÉ uÉæoÉxÉÉCOû qÉåÇ SÏ aÉD xÉÉUÏ eÉÉlÉMüÉUÏ ÍcÉÌMüixÉÉ zÉx§ÉÉåÇ (AÉrÉÑuÉåïS, ÍxÉÉ, rÉÑlÉÉlÉÏ iÉjÉÉ xÉÉå-ËUaÉ mÉÉ) xÉå sÉÏ aÉD Wæû CxÉÍsÉrÉå rÉWû qÉÉlrÉ Wæû| eÉWûÉð iÉMü UÉåaÉÉåÇ MüÉ xÉuÉÉsÉ Wæû, ÍxÉTïü NûÉåOåû-qÉÉåOåû UÉåaÉÉåÇ MüÐ WûÏ ÎeÉlMüÉ xuÉrÉÇ EmÉcÉÉU iÉjÉÉ CsÉÉeÉ AÉxÉÉlÉÏ xÉå ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMåü| aÉÇpÉÏU UÉåaÉ iÉjÉÉ sÉaÉiÉÉU UWûlÉå uÉÉsÉÏ oÉÏqÉÉËUårÉÉåÇ MüÉ ÎeÉ¢üü eÉÉlÉoÉÔfÉMüU lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ Wæû|

mÉëÉjÉÍqÉMü xuÉÉxjrÉ xÉÇoÉkÉÏ UÉåaÉ (oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ) MüÉå ÌlÉqlÉ pÉÉaÉÉåÇ qÉåÇ oÉÉðOûÉ aÉrÉÉ WæÇû:

1. AÉqÉ oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ (mÉåOû qÉåÇ eÉsÉlÉ, mÉæUÉåÇ MüÉ eÉsÉlÉÉ, MüoeÉ, MüTü, bÉÉuÉ, QûÉrÉËUrÉÉ, oÉÑZÉÉU, ÍxÉUSSï, aÉsÉÉ oÉæPûlÉÉ, AmÉcÉlÉ, AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ eÉsÉlÉ, mÉåOû SSï, qÉ賈 xÉÇoÉkÉÏ mÉUåzÉÉlÉÏ, EsOûÏ, cÉYMüU AÉlÉÉ, mÉåOû qÉåÇ MüÉåQûåû CirÉÉÌS|
2. lÉÉUÏ xuÉÉxjrÉ – aÉpÉï iÉjÉÉ rÉÉåÌlÉ MüÐ oÉÏqÉÉUÏ mÉëxÉÔÌiÉ, SÕkÉ iÉjÉÉ qÉÉÍxÉMü kÉqÉï xÉÇoÉÍkÉiÉ UÉåaÉ.
3. xuÉÉxjÉrÉ (UÉåaÉ xÉå sÉQèlÉå MüÐ ¤ÉqÉiÉÉ, qÉÉlÉÍxÉMü iÉjÉÉ aÉÑSåï MüÐ OûÊÌlÉMü, oÉÉsÉÉåÇ MüÐ U¤ÉÉ) CxÉ uÉæoÉxÉÉCOû qÉåÇ EmÉïrÉÑ£ü mÉåQû-mÉÉækÉå/eÉQûÏ – oÉÔÌOûrÉÉåÇ MüÉ cÉsÉlÉ CxÉ AÉkÉÉU mÉU ÌMürÉÉ Wæû|

uÉlÉxmÉiÉÏ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉå uÉåaÉuÉåaÉVåû pÉÉaÉ ZÉÉsÉÏsÉ mÉkSÌiÉ lÉÑxÉÉU ÌlÉuÉQûsÉå AÉWåûiÉ:

- mÉåQû mÉÉækÉÉå/eÉQûÏ oÉÔOûÏ ÎeÉxÉMüÉ SuÉÉD Måü ÂmÉ qÉåÇ CxiÉåqÉÉsÉ eÉÉðcÉÉ – mÉUZÉÉ eÉÉ cÉÑMüÉ Wæû| ElÉMüÉ CxiÉåqÉÉsÉ ÍxÉTïü mÉëjÉÍqÉMü EmÉcÉÉU iÉMü WûÏ xÉÏÍqÉiÉ Wæû|
- mÉåQû MüÐ xÉÑÌlÉÍÉiÉ mÉWcÉÉlÉ MüÐ eÉÉ cÉÑMüÐ WûÉå (LMü WûÏ lÉÉqÉ xÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉå SÉå mÉåQû MüÐ mÉëeÉÌiÉrÉÉåÇ MüÉ ÎeÉ¢ü lÉWûÉå ÌMürÉÉ aÉrÉÉ Wæû|
- ÍxÉTïü ElWûÏÇ mÉåQû-mÉÉækÉÉåÇ/eÉQûÏ-oÉÔÌOûrÉÉåÇ MüÉ ÎeÉ¢ü Wæû ÎeÉlxÉå xÉÑU¤ÉÉ MüÉå eÉÉåQûÉ eÉÉ xÉMåü
- mÉåQû Måü pÉÉaÉ/ÌWxxÉå MüÉ uÉhÉïlÉ eÉÉå CxiÉåqÉÉsÉ qÉåÇ sÉÉrÉÉ eÉÉ xÉMåü
- LMü mÉåQû MüÉå AlÉåMü UÉåaÉ/ÌoÉqÉÉËUrÉÉåÇ qÉåÇ CxsÉåqÉÉsÉ ÌMrÉÉ eÉÉ xÉMåü
- AÉxÉÉlÉÏ xÉå bÉU-AÉÆaÉlÉ qÉåÇ EaÉÉrÉÉ eÉÉ xÉMåü AÉxÉÉlÉÏ xÉå SåZpÉÉsÉ MüÐ eÉÉ xÉMåü zÉÉåpÉÉ oÉRûÉlÉå rÉÉåarÉ AÉxÉÉlÉÏ xÉå EmspÉiÉÉ

CxÉ uÉæoÉxÉÉCOû qÉåÇ YrÉÉ lÉWûÏÇ Wæû?


CxÉ uÉæoÉxÉÉCOû qÉåÇ SÏ aÉD eÉlÉMüÉUÏ LMü QûÊMüOU MüÐ xÉsÉÉWû MüÉ xjÉÉlÉ lÉWûÏ sÉå xÉMüiÉÏ| AaÉU AÉmÉMüÉå AmÉlÉÏ ÌoÉqÉÉUÏ Måü oÉÉUå qÉåÇ MüÉåD pÉÏ zÉÇMüÉ WûÉå iÉÉå iÉÑUÇiÉ LMü MÑüzÉÉsÉ QûÊMüOûU MüÐ xÉsÉÉWû sÉåÇ|

‘bÉUåsÉÑ lÉÑxZÉå’: AÉmÉMåü mÉÉxÉ TüÉFÆQåûzÉlÉ TüÉU ËUuÉÉCOûsÉÉDeÉåzÉlÉ AÉTü sÉÉåMüsÉ WåûsjÉ OíåûQûÏzÉÇxÉ (LTü AÉU LsÉ LcÉ OûÏ) ²ÉUÉ.

 

AqÉëÑjÉ WûÉåqÉ aÉÉQïûlÉ