View : English | | | | | | | Download fonts


rÉÉåaÉ AÉæU xuÉÉxjrÉ
 

rÉÉåaÉ pÉÉUiÉ MüÐ xuÉÉxjÉrÉ mÉUÇmÉUÉ MüÉ AqÉÔsrÉ ÌWûxxÉÉ Wæû|

rÉÉåaÉ pÉÉUiÉ MüÐ xuÉÉxjÉrÉ mÉUÇmÉUÉ MüÉ AqÉÔsrÉ ÌWûxxÉÉ Wæû| rÉÉåaÉ zÉoS xÉÇx¢ÑüiÉ pÉÉwÉÉ Måü ‘rÉÑeÉ’ zÉoS mÉU AÉkÉÉËUiÉ Wæû ÎeÉxMüÉ AjÉï Wæû ‘xÉÇaÉPûlÉ’| CxÉ xÉÇaÉPûlÉ xÉå WûqÉ rÉWû ÌlÉwÉMüwÉï ÌlÉMüÉsÉ xÉMüiÉåÇ Wæû; AmÉlÉÏ xÉpÉÏ CÇÌSìrÉÉåÇ MüÉå ÌMüxÉÏ LMü MüÉrÉï mÉU MåÇÌSìiÉ MüUlÉÉ| rÉÉåaÉÉprÉÉxÉ zÉUÏU, µÉÉxÉ iÉjÉÉ qÉlÉ Måü oÉÏcÉ MüÉ xÉÇaÉPûlÉ Wæû|

mÉiÉÉÇeÉÍsÉ xÉ§É qÉåÇ rÉÉåaÉ MüÉ ÌuÉuÉUhÉ MÑüNû CxÉ mÉëMüÉU xÉå ÌSrÉÉ aÉrÉÉ Wæû:- ‘rÉÉåaÉÈ ÍcɧÉÈ ÌuɧÉÏ ÌlÉÉUÉåkÉÈ ÎeÉxMüÉ AjÉï Wæû rÉÉåaÉ qÉåÇ uÉWû zÉÌ£ü Wæû ÎeÉxMåü ²ÉUÉ WûqÉ xÉÇmÉÔhÉï CÇÌSìrÉÉåÇ MüÉå LMü uÉxiÉÑ mÉU ÌoÉlÉÉ ÌMüxÉÏ zÉåYrÉÉqÉ Måü MåÇüÌSìiÉ MüU xÉMüiÉåÇ Wæû|

rÉÉåaÉ MüÉå xÉpÉÏ qÉÑSìÉrÉåÇ mÉëM×üÌiÉ mÉU AÉkÉÉËUiÉ WæÇû| ESÉWûUhÉ Måü iÉÉæU mÉU – qrÉÔUÉxÉlÉ MüÐ zÉÉUÏËUMü qÉÑSìÉ qrÉÔU (qÉÉåU) Måü xÉqÉÉlÉ Wæû AÉæU uÉWû qrÉÔU mÉU AÉkÉÉËUiÉ Wæû| CxÉ AÉxÉlÉ MüÉå MüUlÉå xÉå WûÉjÉ, ÌlÉcÉsÉÏ mÉÏPû, eÉrÉÉkÉÉ, mÉåOû MüÐ qÉÉÆxÉmÉåÍzÉrÉÉåÇ MüÉå oÉsÉ ÍqÉsiÉÉ Wæû iÉjÉÉ mÉÉcÉlÉ Ì¢ürÉÉ xÉÑkÉU eÉÉiÉÏ Wæû|
ExÉÏ mÉëMüÉU xÉå pÉaÉÏUjÉÉxÉlÉ LMü mÉåQû mÉU AÉkÉÉËUiÉ Wæû| CxÉ AÉxÉlÉ MüÉå MüUlÉå xÉå mÉæUÉåÇ MüÉå oÉsÉ ÍqÉsiÉÉ Wæû iÉjÉÉ ZÉQåÇû WûÉålÉå MüÐ qÉÑSìÉ qÉåÇ xuÉrÉÇ zÉÌ£ü MüÉ MÑüzÉsÉ AÉpÉÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû| pÉÑeÉÇaÉÉxÉlÉ MüÉåoÉëÉ xÉmÉï mÉU AÉkÉÉËUiÉ Wæû AÉæU CxÉ AÉxÉlÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉå xÉå ÌlÉcÉsÉÏ mÉÏPû MüÉå oÉsÉ ÍqÉsiÉÉ Wæû iÉjÉÉü TåüTüQûÉåÇ Måü WûuÉÉ Î®Sì ZÉÑsÉÉ eÉÉiÉåÇ Wæû|

UÉeÉ rÉÉåaÉ YrÉÉ Wæû?

‘UÉeÉ rÉÉåaÉ’ AprÉÉxÉ MüÉå µxÉlÉ AprÉÉxÉ, zÉÉUÏËUMü qÉÑSìÉrÉåÇ iÉjÉÉ krÉÉlÉ AprÉÉxÉ Måü xÉÉjÉ eÉÉåQûÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| UÉeÉ rÉÉåaÉÉ MüÉå A¹ÉÇaÉ rÉÉåaÉ Måü lÉÉqÉ xÉå pÉÏ eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| rÉWû rÉÉåaÉÉ qÉåÇ UÉeÉÉ MüWûsÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû CxqÉåÇ AÉPû pÉÉaÉ WûÉåiÉåÇ Wæû-

AÉÇiÉËUMü (rÉqÉ) iÉjÉÉ oÉÉWûUÏ (ÌlÉrÉqÉ), zÉÉUÏËUMü qÉÑSìÉrÉåÇ (AÉxÉlÉ), zuÉÉxÉ ÌlÉrÉqÉ (mÉëÉhÉÉrÉqÉ) uÉæUÉarÉ AprÉÉxÉ (mÉëirÉÉWûUÈ), sÉaÉlÉ (kÉUlÉ), krÉÉlÉ iÉjÉÉ xÉqÉÉÍkÉ|
 

sÉåZÉ : zÉuxuÉ Ì¢ürÉÉrÉåÇ