Home Remedies
View : English | | | | | | | Download fonts


  ( oÉMüÉåmÉÉ qÉÉælÉåUÏ )
 
oÉëÉqWûÏ LMü MüqÉ aÉÌiÉ xÉå oÉRèlÉåû uÉÉsÉÉ mÉÉækÉÉ Wæû ÎeÉxÉMüÐ zÉÉZÉÉLÇ FmÉU MüÐ AÉåU ÌlÉMüsÉiÉÏ Wæû AÉæU cÉÉåOûÏ cÉqÉMüSÉU AÉæU qÉÉÇxÉsÉ mĘ́ÉrÉÉð WûÉååiÉÏ Wæû| CxÉqÉåÇ sÉÇoÉÏ QÇûQûÏ qÉåÇ lÉÏsÉå xÉTåüS TÔüsÉ oÉÉËUzÉ Måü qÉÉæxÉqÉ qÉåÇ ÎZÉsÉiÉåÇ Wæû| lÉqÉÏ uÉÉsÉÏ eÉaÉWûÉåÇû qÉåÇ iÉjÉÉ ZÉåiÉÉåÇ qÉåÇ rÉWû SåzÉpÉU qÉåÇ mÉÉrÉå eÉÉiÉÉ Wæû|
 
  MæüxÉå EaÉÉLÆ : oÉëÉqWûÏ iÉÏuÉë aÉÌiÉ xÉå TæüsÉiÉÉ Wæû| zÉÑ qÉåÇ MÑüNû NûÉåOåû mÉÉækÉå ÎeÉlÉMüÐ xÉÇZrÉÉ sÉaÉpÉaÉ 5 WûÉå, ÌlÉÍÉiÉ xjÉÉlÉ pÉUlÉå Måü ÍsÉrÉå mÉrÉÉïmiÉ Wæû| bÉU Måü AÉæwÉkÉÏrÉ EkÉÉlÉ Måü ÍsÉrÉå 50Ä30 xÉå pÉÏ xjÉÉlÉ MüÉTüÐ Wæû| MüqÉ aÉWûUÉD Måü aÉqÉsÉÉãÇ qÉåÇ rÉWû mÉÉækÉå oÉWÒûiÉ ZÉÔoÉxÉÔUiÉ sÉaÉiÉÉ Wæû|
SåZÉpÉÉsÉ : rÉWû mÉÉækÉÉ lÉqÉÏ rÉÑ£ü iÉjÉÉ SsÉSsÉÏ xjÉÉlÉÉåÇ mÉU mÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| CxÉå UÉåÌmÉiÉ ÌMürÉå eÉÉlÉå Måü xÉqÉrÉ CxÉMåü ÍqɏûÏ Måü ÍqÉ´ÉhÉ qÉåÇ AÍkÉMü lÉqÉÏ oÉlÉÉlÉå MüÐ AÉuÉzrMüiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| mÉÉlÉÏ pÉÏ mÉëirÉåMü ÌSlÉ SålÉå MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû|


CxiÉqÉÉsÉ MüÉ pÉÉaÉ : mĘ́ÉrÉÉð,iÉlÉå

CMü›ûÉ MüUlÉÉ :mĘ́ÉrÉÉåÇ rÉÑ£ü zÉÉZÉÉrÉåÇ rÉÑ£ü zÉÉZÉÉrÉåÇ LMü LMü MüUMåü WûÉjÉ xÉå ÌlÉMüÉsÉlÉÏ cÉÉÌWûrÉå| ElWåÇû cÉÉMÔü xÉå pÉÏ MüÉOû xÉMüiÉåÇ WæÇû| rÉWû iÉãeÉÏ xÉå TæüsÉiÉÉ Wæû iÉjÉÉ lÉD zÉÉZÉÉrÉåÇ sÉaÉÉiÉÉU AÉiÉÏ UWûiÉÏ WæÇû| AiÉ: AaÉU WûqÉ xÉÉuÉkÉÉlÉÏ xÉå EmÉeÉ sÉå