View : English | | | | | | | Download fonts


AqÉëÑjÉ WûÉåqÉ aÉÉQïûlÉ
 

mÉåQû-mÉÉækÉÉ cÉÑlÉåÇ rÉÉ
xÉqmÉÔhÉï mÉåQû – mÉÉækÉÉåÇÇ MüÐ ÍsÉxOû Måü ÍsÉrÉå CkÉU ÎYsÉMü MüUåÇ

AqÉëÑjÉ WûÉåqÉaÉÉQïûlÉ pÉÉUiÉ MüÐ mÉëÉcÉÏlÉ ÍcÉÌMüixÉÉ mÉ®ÌiÉ MüÉ AÉqÉÔsrÉ ESÉWûUhÉ Wæû| xÉÌSrÉÉåÇ mÉWûsÉå WûqÉÉUå mÉÔuÉïeÉÉåÇ lÉå AmÉlÉÏ ÎeÉlSaÉÏ ElMåü AÉxÉ-mÉÉxÉ EaÉlÉå uÉÉsÉå mÉåQû-mÉÉækÉå AÉæU ElÉMåü AlÉåMü oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ Måü CsÉÉeÉ Måü EmÉÉrÉÉåaÉÉå Müåü oÉÉUå qÉåÇ eÉÉlÉMüÉUÏ CMüOèPûÏ MüUlÉå qÉåÇ sÉaÉÉ SÏ| CxÉ ÌuÉx¨ÉiÉ AÉæU mÉëM×üÌiÉM ¥ÉÉlÉ MüÉ WûqÉÉUå mÉÉxÉ AÉeÉ LMü AqÉÔsÉ pÉÇQûÉU Wæû| AÉeÉ WûqÉÉUå SåzÉuÉÉÍxÉrÉÉåÇ Måü mÉÉxÉ 7,500 pÉÏ AÍkÉMü mÉåQû-mÉÉækÉå AÉæU ElMüÏ mÉëeÉÌiÉrÉÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ eÉÉlMüÉUÏ Wæû eÉÉå ÌuÉÍpÉ³É mÉëMüÉU Måü UÉåaÉÉåÇ Måü CsÉÉeÉ qÉåÇ EmÉrÉÉåaÉ qÉåÇ sÉÉD eÉÉ xÉMüiÉÏ WæÇ| WqÉÉUÉ MüÉrÉï CxÉ ElÉiÉÏ mÉëjÉÉ MüÉå EÍcÉiÉ xÉqqÉÉlÉ SålÉå MüÉ Wæû AÉæU WûqÉÉUÏ rÉWû MüÉåÍzÉzÉ WûÉå ÌMü CxÉ mÉëÉcÉÏlÉ mÉÌiÉ MüÉ sÉÉpÉ WûqÉÉUÏ AÉlÉå uÉÉsÉÏ mÉÏÌRûrÉÉð pÉÏ EPûÉ xÉMåÇü| CxÉMåü ÍsÉrÉå WûqÉåÇ ClÉ mÉåQû-mÉÉækÉÉåÇ xÉå LMü aÉWûUÉ ËUziÉÉ eÉÉåQèlÉÉ WûÉåaÉÉ| UÉåaÉÉåÇ MüÉå SÕU MüUlÉå uÉÉsÉå ClÉ mÉåQû-mÉÉækÉÉåÇ MüÉå AmÉlÉå bÉU-AÉÆaÉlÉ qÉåÇ sÉÉlÉå xÉå rÉWû ËUziÉÉ MüÉrÉqÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû|

AqÉëÑjÉ WûÉåqÉaÉÉQïûlÉ mÉëÉåaÉëÉqÉ Måü AÇiÉUaÉiÉ mÉåQû-mÉÉækÉÉÇå

AqÉëÑjÉ WûÉåqÉaÉÉQïûlÉ mÉëÉåaÉëÉqÉ Måü AÇiÉUaÉiÉ mÉåQû-mÉÉækÉÉÇå MüÉ xjÉÉÌlÉMü WûÉålÉÉ eÉÃUÏ Wæû| ElÉMüÉ cÉrÉlÉ ElÉMüÐ EmÉrÉÉåÌaÉiÉÉ, xÉÑÇSUiÉÉ, AÉxÉÉlÉÏ xÉå EaÉlÉå iÉjÉÉ ElÉMüÐ SåZÉpÉÉsÉ, xÉUsÉ EmÉÉrÉ sÉÉpÉSÉrÉMü iÉjÉÉ AxÉU Måü AÉkÉÉU mÉU ÌMürÉÉ eÉÉlÉÉ cÉÉÌWûrÉå| rÉWû erÉÉSÉ eÉaÉWû lÉå bÉåUåÇ ÌMÇüiÉÑ ElÉMåü EmÉrÉÉåaÉ, xuÉÉS AÉæU sÉÉpÉ qÉåÇ MüÉååD MüqÉÏ lÉWûÏÇ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûrÉå| bÉU-AÉÆaÉlÉ MüÐ zÉÉåpÉÉ ElMåü ²ÉUÉ oÉRlÉÏ cÉÌWûrÉå| rÉW񄵻mÉëÉåaÉëÉqÉ ClÉ mÉåQû-mÉÉækÉÉåÇ MüÉå mÉëÉjÉÍqÉiÉ CsÉÉeÉ Müåü iÉWûiÉ UZÉiÉÉ Wæû|

AqÉëÑjÉ WûÉåqÉaÉÉQïûlÉ mÉëÉåaÉëÉqÉ

AqÉëÑjÉ WûÉåqÉaÉÉQïûlÉ mÉëÉåaÉëÉqÉ Måü AÇiÉaÉïiÉ ÌuÉÍpÉ³É mÉæMåüeÉ EmÉpÉÉå£üÉ AÉæU bÉU AÉÆaÉlÉ qÉåÇ eÉaÉWû Måü AlÉÑxÉÉU iÉærÉÉU ÌMürÉå aÉrÉå WæÇû| lÉÏcÉå ÌSrÉå aÉrÉå ESÉWUûhÉ oÉæÇaÉsÉÉåU zÉWûU MüÉå krÉÉlÉ qÉåÇ UZMüU ÌMürÉå aÉrÉå WæÇû| mÉëirÉåMü zÉWûU/ÎeÉsÉÉ/iÉWûxÉÏsÉ MüÉå AmÉlÉå xjÉÉÌlÉMü mÉåQû-mÉÉækÉå ÍcɳÉåÇ WûÉåÇaÉå|

- oÉåÍxÉMü mÉæMåüeÉ – 7 mÉåQû mÉëeÉÉÌiÉrÉÉåÇ MüÉ xÉåO

- AQèuÉÉðlxQû mÉæMåüeÉ- 14 mÉåQû mÉëeÉÉÌiÉrÉÉåÇ MüÉ xÉåOû

- xÉqmÉÔhÉï mÉæMåüeÉ – 21 mÉåQû mÉëeÉÉÌiÉrÉÉåÇ MüÉ xÉåOû

ClxOûÏOÕûzÉlxÉ Måü ÍsÉrÉåå pÉÏ CxÉÏ mÉëMüÉU xÉå mÉæMåüeÉ iÉærÉÉU ÌMürÉå eÉÉlÉå cÉÉÌWûrÉå| 

AqÉëÑjÉ WûÉåqÉ aÉÉQïûlÉ uÉ AqÉëÑjÉ ClÉxOûÏOÕûzÉlÉsÉ aÉÉQïûlÉ mÉæMåüeÉ Måü SÉqÉ EÍcÉiÉ iÉjÉÉ uÉÉÎeÉoÉ WûÉålÉå Måü xÉÉjÉ, mÉÉækÉå CxiÉåqÉÉsÉ MüÐ ÌuÉÍkÉ MüÐ uÉÉC.. iÉjÉÉ mÉåQû- mÉÉækÉÉåÇ MüÐ SåZÉpÉÉsÉ MüÐ eÉÉlÉMüÉUÏ xÉÉjÉ qÉåÇ SÏ eÉÉlÉÏ cÉÉÌWûrÉåÇ|

CcÉNÒûMü xÉoÉx¢üÉCoÉU/urÉÌ£rÉÉåÇ MüÉå mÉåQû-mÉÉækÉÉåÇ AÉæU eÉQûÏ-oÉÔÌOûrÉÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ AÍkÉMü eÉÉlÉMüÉUÏ Måü ÍsÉL OíåûÌlÉÇaÉ mÉëÉåaÉëÉqÉ qÉåÇ pÉÉaÉ sÉålÉå Måü ÍsÉL mÉëåËUiÉ ÌMürÉÉ eÉÉrÉåaÉÉ| AaÉU oÉæÇaÉsÉÉåU zÉWûU qÉåÇ WûÉåÇ iÉÉå xÉmiÉÉWû Måü AÇiÉ qÉåÇ ElWåÇû ‘LTü AÉU LsÉ LcÉ OûÏ’ MæüqmÉxÉ qÉåÇ sÉÉrÉÉ eÉÉrÉåaÉÉ|

AqÉëÑjÉ WûÉåqÉ aÉÉQïûlÉ mÉæMåüeÉ MüÉå oÉæÇaÉsÉÉåU qÉåÇ MæüxÉå mÉëÉmiÉ MüUåÇ?

EmÉpÉÉå£üÉ ClÉ mÉæMåüeÉÉå MüÉå ‘LTü AÉU LsÉ LcÉ OûÏ’ MæüqmÉxÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ AqÉëÑjÉ lÉxÉïUÏ xÉå MüqÉ SÉqÉ qÉåÇ mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉåÇ WæÇû| rÉå mÉæMåüeÉ zÉWûU MüÐ MÑüNû cÉÑÌlÉÇSÉ AÉEOèsÉåOèxÉ xÉå pÉÏ mÉëÉmiÉ ÌMürÉå eÉÉ xÉMüiÉåÇ WæÇû ÎeÉlMåü oÉÉUå qÉåÇ xÉqÉrÉ-xÉqÉrÉ mÉU eÉÉlMüÉUÏ eÉÉrÉåaÉÏ|

xÉoÉxÉ¢üÉCoÉ MüUlÉå Måü AlrÉ sÉÉpÉ

AqÉëÑjÉ WûÉåqÉ aÉÉQïûlÉ mÉëÉåaÉëÉqÉ xÉoÉx¢üÉCoÉ MüUlÉå mÉU EmÉpÉÉå£üÉ AqÉëÑijÉ mÉËUuÉÉU MüÉ ÌWûxxÉÉ oÉlÉ eÉÉiÉåÇ Wæû AÉæU mÉëirÉåMü qÉæqoÉU CxMüÏ sÉÉpÉ mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉåÇ WæÇû eÉæxÉå ÌMü:- qÉÑniÉ xuÉÉxjrÉ mÉËU¤ÉhÉ AqÉëÑijÉ YsÉÏÌlÉMü qÉåÇ uÉæ± ²ÉUÉ iÉjÉÉ ‘LTü AÉU LsÉ LcÉ OûÏ’ MüÐ AlrÉ mÉÑxiÉMåÇü AÉæU mÉoÉÍsÉMåüzÉlxÉ mÉU 10 mÉëÌiÉzÉiÉ NÕûOû|